Årsstämma 8 juni 2017

På årsstämman den 8 juni 2017 diskuterades bland annat vissa ändringar av stadgarna. Stadgarna syns inom kort på hemsidan.
Årsberättelsen redovisades och även den läggs upp inom kort. Inga motioner inkomna.
En fråga kring friköp från HSB kom upp och en av föreningens medlemmar fick i uppdrag att undersöka detta vidare.

Styrelsens sammansättning förändrades från och med stämman och ser ut som följer:
Ordförande: Karin Larsson, Dammstorpsv. 65a
Vice ordf och vicevärd: Per Christer Thörn, Dammstorpsv. 73a
Ledamot: Lena Håkansson
Ledamot: Fredrik Wiberg
Suppleant: Johan Holmqvist
HSB rep: Oliver Curovic

Nästa styrelsesammanträde sker 22 augusti.

/Styrelsen, Karin

Förfrågan brytskydd

Vårt område har de senaste åren drabbats av ett antal inbrott i villor och radhus. I de flesta fallen har dessa inbrott skett genom att tjuven gått in via trädgården. Styrelsen för BRF Rishälla planerar att öka säkerheten hos våra medlemmar genom att köpa in och montera brytskydd på föreningens samtliga altandörrar. Därför behöver vi nu inventera hur många av våra medlemmar som eventuellt redan själv har monterat brytskydd på altandörren.

Styrelsen har utsett Boo Petterson att för vår räkning inventera hur många av föreningens medlemmar som redan monterat brytskydd på altandörren.

Årsstämma och information

Årsstämma 11/6

Årsstämma för vår bostadsrättsförening hålls i år 11/6 kl 18.30 i Grå Boden. Kallelse och förvaltningsberättelse kommer ut två veckor innan mötet.

På stämman ämnar vi, förutom ordinarie frågor, även fatta beslut om ev gruppanslutning bredband, ip-tv och ip-telefoni,

Som vanligt behöver vi fler personer som engagerar sig i föreningens styrelse, revision och valberedning. Föreningen är helt beroende av att ni medlemmar ställer upp på olika sätt. Är du intresserade så hör av dig via mail nedan eller prata med någon i styrelsen. 

Återställning bredbandsutbyggnad

I veckan har vi haft en besiktning av bredbandsutbyggnaden med representanter från ElTel och TeliaSonera. De hål i gräsmattan som finns har nu fått ny grässådd med matjord och gödning.

Om ni har någon del på eller utanför er tomt som ni inte anser vara till fullo återställd ber vi er kontakta oss inom en vecka via mail eller telefon.

Fjärrvärmeskåp

Några medlemmar har hört av sig med synpunkter om att BRF bör ta över ansvaret för lägenheternas fjärrvärmeskåp. Vi har kontrollerat detta med vår jurist på HSB, vilken bekräftar att det strider mot följande del i föreningens stadgar:

Bostadsrättshavaren svarar för;

§ Om lägenheten inte är ansluten till gemensam värmecentral ansvarar bostadsrättshavaren för värmesystemet i lägenheten, inklusive radiatorer och ledningar.

Att föreningen skulle ta hand om ägarskap, och/eller drift av fjärrvärmeskåp kräver isåfall en förändring av föreningens stadgar, och sådant kräver alltså beslut på två på varandra följande stämmor. Till en sådan ev stadgeändring är genomförd måste därför varje medlem själv ta ansvar för sin utrustning.

Misstänkt beteende

I veckan har vi haft en grupp individer som rört sig i området. De har gått igenom våra soptunnor och visat intresse för våra trädgårdar, lägenheter och bilar. Polisen är uppmärksammade på detta och har samtalat med individerna.

I slutet av januari hade vi ett inbrott hos en av våra medlemmar. Tjuvarna bröt sig in via baksidan på huset, vilket gjort att de kunnat arbeta relativt ostörda.

Den senaste halvåret har det varit en del inbrott i Husie och Riseberga. I de flesta fall har detta inträffat under dagen, men det har även förekommit nattetid.

Vi ber er därför vara uppmärksamma på individer som inte verkar höra hemma här. Vid pågående inbrott bör man ringa 112 och inte växelnumret 114 14. Observera och i bästa fall följ efter på avstånd. Om individerna färdas i bil så anteckna registreringsnummer så att polisen har något att jobba med.

Infomöte bredband

Den enkät vi haft ute bland medlemmarna visade sammantaget på ett intresse av att säga upp vår kabel-tv och ersätta detta med TV via bredbandet. Vi har därför begärt in offerter från olika leverantörer i detta. Föreningen har en lång bindningstid på vårt kabel-tv-abonnemang, vilket innebär att detta inte kommer att försvinna förrän i början av 2014.

När det gäller gruppanslutning av bredband och telefoni så är det ett beslut som bör fattas på stämman.

För de av er som vill fråga lite kring vad de olika förslagen faktiskt innebär, eller vill uttrycka en åsikt så håller styrelsen ett öppet infomöte Söndag 17/2 kl 13-14 i Grå Boden. Som vanligt kan ni också ställa frågorna via mail till info@rishalla.se.

Inbrott

I slutet av januari hade vi ett inbrott hos en av våra medlemmar. Tjuvarna bröt sig in via baksidan på huset, vilket gjort att de kunnat arbeta relativt ostörda.

För tillfället är det en del inbrott i Husie och Riseberga, i de flesta fall under dagen men det förekommer även nattetid.

Vi ber er därför vara uppmärksamma på individer som inte verkar höra hemma här. Vid pågående inbrott bör man ringa 112 och inte växelnumret 114 14. Observera och i bästa fall följ efter på avstånd. Anteckna registreringsnummer på fordon så att polisen har något att jobba med.